Skip to main content

Tá aistriúchán an tsuímh gréasáin seo idir lámha

Seirbhísí Tithíochta

Tithe Folmha


Roghanna le haghaidh tithe folmha


 • An bhfaca tú tithe folmha i do cheantar féin?

  Má tá a fhios agat go bhfuil teach folamh nó tithe folmha i do cheantar féin, is féidir leat tuairisc anaithnid a chur isteach ar vacanthomes.ie

 • An bhfuil teach folamh agatsa?

  Uaireanta is deacair d’úinéirí tithe folmha eolas a fháil faoi na roghanna atá ar fáil dóibh chun an teach a úsáid arís.

  Tá Comhairle Contae Mhaigh Eo ag iarraidh tithe oiriúnacha a fháil ar fud Chontae Mhaigh Eo chun tithíocht a sholáthar agus chun ár spriocanna a bhaint amach

 • Buntáistí a bhaineann le do theach a bheith in úsáid arís:
  • Is féidir leat luach caipitil do thí a mhéadú
  • Bíonn acmhainneacht infheistíochta fadtéarmaí ag baint le háitribh a choimeádtar i mbaill mhaith
  • Beidh an teach níos tarraingtí le ceannach
  • Bíonn an teach slán ó iompar frithshóisialta agus loitiméireacht 
  • Cuirtear teach ar fáil do dhaoine a bhfuil tithíocht uathu.  

  Tithe a Thabhairt ar ais - Lámhleabhar le haghaidh Tithe a Athúsáid 

  Ceapadh an lámhleabhar seo chun tacaíocht a chur ar fáil do dhaoine chun seanfhoirgnimh nó foirgnimh fholmha inár mbailte agus inár gcathracha a athúsáid, agus chun an próiseas sin a éascú. Tugtar soiléireacht sa lámhleabhar maidir le cur i bhfeidhm na riachtanas rialála atá anois ann maidir le cineálacha foirgnimh coitianta. Tá treoir ann maidir le hathúsáid na bhfoirgneamh sin a éascú freisin

 • An Scéim Deisiúcháin agus Léasaithe

  Tá an Scéim Deisiúcháin agus Léasála dírithe ar úinéirí tithe folmha nach bhfuil sé d’acmhainn acu, nó nach bhfuil an maoiniú acu, tithe folmha a choiriú ar an gcaighdeán is gá chun iad a chur ar cíos.

  Má tá teach, árasán nó seomra suí agus leapa agat atá folamh le bliain anuas nó níos faide ná sin, agus ar gá athchóiriú a dhéanamh air le go mbeidh sé ar an gcaighdeán cuí lena ligean ar cíos, is féidir leat do spéis sa scéim a léiriú do d’údarás áitiúil.

  Más gá deisiúcháin a dhéanamh san áitreabh, íocfaidh údarás áitiúil nó Comhlacht Ceadaithe Tithíochta roimh ré as obair dheisiúcháin a bhfuil uasluach €60,000 léi le CBT san áireamh. Mar chúiteamh, is gá an réadmhaoin a chur ar fáil mar thithíocht shóisialta ar feadh cúig bliana ar laghad faoi léas díreach nó faoi Chomhaontú um Rochtain Réadmhaoine ar Cíos (RAA)

 • An Scéim Ceannaigh agus Athnuachana

  Tá an Scéim Ceannaigh agus Athnuachana cosúil leis an Scéim Deisiúcháin agus Léasála, ach go bhfuil an rogha inti go gceannódh an t-údarás áitiúil an réadmhaoin seachas í a thógáil amach ar léas.

  Is éard a bheadh i gceist leis seo ná go ndíolfá do theach leis an údarás áitiúil. Dírítear an scéim ar sheantithe folmha go háirithe, chun dul i ngleic le dúshlán an dearóilithe agus chun cuma na háite a fheabhsú

 • Léasáil Fhadtéarmach

  Rogha mhaith a bheadh sa léasáil fhadtéarmach duit má tá teach nó árasán agat atá folamh agus a bhfuil caoi mhaith air. Níl an éiginnteacht a bhaineann le teach a ligean ar cíos i gceist leis an scéim seo, toisc go mbíonn téarmaí 10-20 bliain i gceist. Tá sí inmharthana ó thaobh airgeadais de freisin, toisc go bhfaightear 80% den chíos margaidh gach mí.

  Seo cuid de na buntáistí a bhaineann leis an scéim seo:  

  • Ní gá tionontaí a bhainistiú
  • Níl cíos ná riaráistí le bailiú
  • Ní gá aon chothabháil a dhéanamh ar an teach ó lá go lá
  • Níl táillí fógraíochta ná riaracháin i gceist
 • Íocaíocht Cúnaimh Tithíochta (HAP)

  Is cineál tacaíochta tithíochta sóisialta í an Íocaíocht Cúnaimh Tithíochta a chuirtear ar fáil do dhaoine a cháilíonn le haghaidh cúnaimh agus a bhfuil riachtanas fadtéarmach tithíochta acu. Faoin scéim seo, déantar íocaíochtaí díreacha leis an tiarna talún thar ceann an tionónta, faoi réir uasteorainneacha cíosa.  

  Seo cuid de na buntáistí a bhaineann leis an Íocaíocht Cúnaimh Tithíochta do thiarnaí talún:

  • Íocaíocht leictreonach dhíreach gach mí 
  • Gan ghá le bailiú cíosa 
  • Faoiseamh cánach 100% ar ús morgáiste mar chaiteachas in aghaidh ioncam cíosa

  Nóta: Tá an Íocaíocht Cúnaimh Tithíochta do Dhaoine gan Dídean cosúil leis Íocaíocht Cúnaimh Tithíochta, ach tá discréid léi na teorainneacha cíosa a shárú i gcás teaghlaigh gan dídean

 • An Scéim um Chóiríocht ar Cíos (RAS)

  Is tionscnamh í an Scéim um Chóiríocht ar Cíos a ceapadh chun freastal ar dhaoine atá ag fáil forlíonadh cíosa agus a bhfuil cónaí orthu san earnáil cíosa príobháidigh le 18 anuas nó níos faide. Téann údaráis áitiúla i mbun conarthaí díreacha le tiarnaí talún chun a n-áitribh a fháil go meántéarmach nó go fadtéarmach.  

  Seo cuid de na buntáistí atá ag an scéim d’úinéirí:

  • Íocaíochta prasa díreacha ón Údarás Áitiúil ar feadh an chonartha 
  • Is féidir le tiarnaí talún íocaíocht a fháil má bhíonn an réadmhaoin folamh idir tionóntachtaí
  • Faoiseamh cánach 100% ar ús morgáiste mar chaiteachas in aghaidh ioncam cíosa.
 • Cé leis ar cheart dom teagmháil a dhéanamh?

  Más maith leat do roghanna a phlé tuilleadh, déan teagmháil leis an Oifigeach um Thithe Folmha:  

  Deirdre Swords, Uasal
  An Oifig Tithíochta 
  Teach an Choláiste 
  Bóthar an Stáisiúin 
  Béal Átha na Muice 
  Contae Mhaigh Eo 
  F12 V126 

  Fón: +353 (0) 94 9064951

  Seoladh ríomhphoist: dswords@mayococo.ie

  Is féidir leat teagmháil a dhéanamh leis an Aonad um Thithe Folmha más fearr leat ag vhu@housing.gov.ie 

  FÉACH FREISIN: 

  Tithe Folmha - Déan Tuairisc Anaithnid

  Atógáil Éireann

Ar ais go barr

Fógra

Tá aistriúchán an tsuímh gréasáin seo idir lámha