Skip to main content

Tá aistriúchán an tsuímh gréasáin seo idir lámha

Seirbhísí Uisce

Deontais do Thoibreacha Príobháideacha


Soláthraíonn an Clár Uisce Tuaithe feabhsúcháin trí chistiú an Státchiste do sheirbhísí uisce tí príobháideacha i gceantair thuaithe in Éirinn nach gcuirtear aon seirbhísí uisce poiblí ar fáil iontu (Uisce Éireann).

Cuireann an Roinn Tithíochta, Pleanála agus Rialtais Áitiúil cistiú ar fáil do theaghlaigh a bhfuil toibreacha príobháideacha acu faoin gClár Oibreacha Caipitil (beart 8). Riarann Comhairle Contae Mhaigh Eo an deontas laistigh dá limistéar feidhme mar an tÚdarás Tithíochta.

Tá cistiú faoi bheart 8 faoi stiúir éilimh agus ní shainaithníonn údaráis áitiúla riachtanais chistithe, ar an ábhar sin, don bheart ina dtairiscintí don Roinn. Tabharfaidh cistiú don bheart aird ar chistiú an státchiste atá ar fáil faoin gclár, faoi réir aon teorann foriomláine a shocraítear do na scéimeanna aonair a chuimsítear.

Cuspóir an Deontais

Is é cuspóir na scéime deontais seo chun cabhrú le teaghlaigh i gceantair thuaithe a bhraitheann ar sholáthar uisce príobháideach (tobar príobháideach) a úsáidfidh a dteaghlach, trí chúnamh airgeadais a thabhairt dóibh nuair a thabhaíonn siad caiteachas caipitiúil, chun tabhairt faoi fheabhsúcháin ar an soláthar lena chinntiú go bhfuil a t-uisce folláin agus glan, nó nach leor an méid uisce chun freastal ar riachtanais an teaghlaigh faoi mar a shainmhínítear i Rialacháin na dTithe (Cúnamh Airgeadais do Sholáthar Uisce Príobháideach), 2020 (I.R. Uimh. 192 de 2020).

Ar mhaithe le cuspóirí deontais, is é an sainmhíniú a thugtar ar sholáthar uisce príobháideach ná córas a sholáthraíonn soláthar uisce do theach aonair trí fhoinse nach foinse choiteann ná roinnte é.

Cumasaíonn an deontas oibreacha feabhsúcháin a dhéanamh ar sholáthar uisce príobháideach chun go gcuirfidh sé uisce ar fáil a chomhlíonann na caighdeáin cháilíochta a leagtar amach faoi Rialacháin an Aontais Eorpaigh (Uisce Óil), 2014, agus/nó a dhéanfaidh méid dóthanach uisce a sholáthar a fhreastalaíonn ar riachtanais tí an teaghlaigh.

Leibhéal an Deontais

Deimhníonn saghas na n-oibreacha feabhsúcháin a dhéantar an leibhéal deontais agus ní sháróidh sé na suimeanna seo a leanas:
(a)

  • 85% de na costais a cheadaítear d’oibreacha athshlánaithe, faoi réir €3,000, ar a mhéid

  • 85% de na costais a cheadaítear ar thobar nua a sholáthar,  faoi réir €5,000, ar a mhéid (nuair a chomhaontaíonn an t-údarás tithíochta leis gurb é seo an réiteach is fearr)

(b)

  • 100% de na costais a cheadaítear d’oibreacha atá riachtanach, i dtuairim an údaráis tithíochta, chun an t-uisce a chóireáil chun freastal ar chaighdeáin cháilíochta an uisce a shonraítear sna Rialacháin, faoi réir deontas uasta €1,000. Scagachán nó cóireáil Ultravialait iad samplaí de na cóireálacha siúd.

Níl an deontas ar fáil d’oibreacha feabhsúcháin a chosnaíonn níos lú ná €750, ar an iomlán.

An Próiseas Iarratais

Is féidir an Fhoirm Iarratais, Foirm Éilimh na hÍocaíochta agus Téarmaí agus Coinníollacha a bhaineann leis an deontas do thoibreacha príobháideacha a fheiceáil agus a íoslódáil trí chliceáil ar:

Foirm Iarratais ar Dheontas do Thobar Príobháideach
Foirm Éilimh ar Íocaíocht Deontais do Thobar Príobháideach
Téarmaí agus Coinníollacha do Dheontas do Thobar Príobháideach

Tá na sonraí ábhartha go léir a bhaineann leis an bpróiseas iarratais, cáilitheacht an iarratasóra, an próiseas achomhairc agus oibreacha a cháilítear do chistiú faoin scéim deontais sa cháipéis ‘Téarmaí agus Coinníollacha do Dheontas do Thobar Príobháideach.
A luaithe a fhaigheann an t-iarratasóir faomhadh i scríbhinn ón údarás tithíochta, is féidir leis na hoibreacha feabhsúcháin tosú.

Cuid bhunriachtanach de dheimhniú na n-oibreacha feabhsúcháin is ea tástáil, sampláil, anailís agus deimhniúchán an tsoláthair uisce. Is gá a dheimhniú gur cuireadh an t-easnamh tromchúiseach ina cheart chun sásaimh an údaráis tithíochta.

  • Deimhnítear Cáilíocht Uisce trí thorthaí samplála uisce inghlactha.
  • Deimhnítear Cáilíocht Uisce trí Dheimhniú Cainníochta Uisce, a dhéanann an conraitheoir druileála a bhailíochtú.

Beidh gá measúnú a dhéanamh ar fhoirm éilimh íocaíochta líonta, torthaí sampla uisce agus Deimhniú Cainníochta Uisce lena cheadú an deontas a íoc leis an Iarratasóir.

Is féidir aon cheisteanna eile maidir le deontais do thobar a chur trí ríomhphost a sheoladh chuig ruralwater@mayococo.ie nó trí theagmháil a dhéanamh leis an Oifig Uisce Tuaithe ar 094-9064000.

Ar ais go barr

Fógra

Tá aistriúchán an tsuímh gréasáin seo idir lámha