Skip to main content

Tá aistriúchán an tsuímh gréasáin seo idir lámha

Seirbhísí Uisce

Fóirdheontas Oibriúcháin le haghaidh Scéimeanna Grúpa


Cuid lárnach de cháilíocht agus d’iontaofacht soláthairtí uisce tuaithe a chothabháil agus a fheabhsú é an fóirdheontas oibríochtúil bliantúil, a íocann údaráis áitiúla, i dtreo costais oibríochtúla agus bhainistithe grúpscéimeanna uisce a sholáthraíonn uisce d’úsáid tí. Is í aidhm an fhóirdheontais prionsabail na cothroime a chinntiú sa bhealach a chaitear le teaghlaigh agus a chinntiú go dtugtar tacaíocht airgeadais chomhionann go cothrom do theaghlaigh a gcuireann soláthairtí uisce poiblí (Uisce Éireann) uisce ar fáil dóibh agus do theaghlaigh i ngrúpscéimeanna uisce.

Braithfidh saghas agus méid fóirdheontais oibríochtúil ar an méid tosca. Is féidir riachtanais mhionsonraithe a fheiceáil agus a íoslódáil trí chliceáil ar Uisce Tuaithe – Téarmaí agus Coinníollacha an Fhóirdheontais Oibríochtúil.

Leagtar amach thíos cuntas gearr ar shaghas an Fhóirdheontais.

Fóirdheontas A - Cinntitheach Saghais

Íoctar an fóirdheontas seo, a bhfuil dhá thairseach chistithe aige, le costais ghinearálta oibríochtúla agus bhainistithe na saghsanna uile de ghrúpscéimeanna uisce. Leagtar riachtanais mhionsonraithe amach i gCuid A de Théarmaí agus Coinníollacha an Fhóirdheontais Oibríochtúil.

Ní sháróidh ráta Fhóirdheontas A in aghaidh an tí a íoctar le scéim:

  • €231.00 do ghrúpscéim uisce a fhoinsítear go príobháideach (i.e. uisce a sholáthar dá baill óna foinse agus óna hionad cóireála uisce féin).
  • €115.00 do ghrúpscéim uisce a fhoinsítear go poiblí (i.e. uisce a sholáthar a sholáthair Uisce Éireann dá baill).

Fóirdheontas B - Cinntitheach Oibríochtúil

Íoctar an fóirdheontas seo (anuas ar Fhóirdheontas A) i dtreo costais Oibríochtúla agus Chothabhála a bhaineann le conarthaí DBO “bona fide” do ghrúpscéimeanna uisce. Leagtar riachtanais mhionsonraithe amach i gCuid B de Théarmaí agus Coinníollacha an Fhóirdheontais Oibríochtúil. Tá dhá chuid i bhFóirdheontas B - gné sheasta agus gné thoirtmhéadrach.

Ní bhaineann an Fóirdheontas seo ach le grúpscéim uisce phríobháideach atá:

  • mar chuid de chonradh fadtéarmach Oibríochtúil agus Cothabhála ‘bona fide’ [e.g. mar chuid de tionscadal Dearaidh, Tógála, Oibrithe (DBO) faofa bona fide], agus
  • atá á féinbhainistiú ag ball den scéim, ag Fostaí Grúpscéime Uisce nó ag conraitheoir atá fostaithe ag an scéim.

Ní sháróidh ráta Fhóirdheontas B in aghaidh an tí a íoctar le scéim:

  • €220.00 den Mhuirear Seasta. (Tá 100% den Mhuirear Seasta iníoctha, agus is é an t-uasmhéid a íocfar in aghaidh an tí €220).
  • 85% den Mhuirear Toirtmhéadrach, a mhéid le tréchur uasta dearaidh an ionaid cóireála uisce.

Fóirdheontas C - Cinntitheach Méide

Íoctar an fóirdheontas seo (anuas ar Fhóirdheontas A) i dtreo an chostais a bhaineann le hoibreacha leis an scéim a thabhairt chun cinn chuig níos mó aonáin inbhuanaithe. Leagtar riachtanais mhionsonraithe amach i gCuid C de Théarmaí agus Coinníollacha an Fhóirdheontais Oibríochtúil.

Ní bhaineann an Fóirdheontas seo ach le grúpscéim uisce phríobháideach:

  • ina bhfuil níos lú ná 100 teach

Tá teorainn trí bliana ar an dreasacht ó chuir scéim tús foirmiúil leis an bpróiseas agus tabharfar chun cinn í ina haonán níos inbhuanaithe.

Ní sháróidh ráta Fhóirdheontas C in aghaidh an tí a íoctar le scéim:

  • Roimh an 1 Eanáir 2019 - forlíonadh €50.00 le Fóirdheontas A in aghaidh an tí, ar feadh 3 bliana, a mhéid le €281 (Fóirdheontas A uasta €231 móide Fóirdheontas C €50).
  • Ón 1 Eanáir 2019 - forlíonadh €100.00 le Fóirdheontas A in aghaidh an tí, ar feadh 3 bliana, a mhéid le €331 (Fóirdheontas A uasta €231 móide Fóirdheontas C €100).

Is féidir réamhíocaíocht a dhéanamh le scéim maidir leis na fóirdheontais a luaitear thuas.

Is féidir téarmaí agus coinníollacha an fhóirdheontais i dtreo chóid oibríochtúla ghrúpscéimeanna uisce, anuas ar fhoirm iarratais an fhóirdheontas agus riachtanais Éirchóid a fheiceáil agus a íoslódáil trí chliceáil ar:

Uisce Tuaithe - Téarmaí agus Coinníollacha an Fhóirdheontais Oibríochtúil

Uisce Tuaithe - Foirm Iarratais ar Fhóirdheontas Oibríochtúil (Leagan Deiridh Réamhíoctha 2022)

Uisce Tuaithe - Fóirdheontas agus Éirchóid Oibríochtúla

Is féidir aon cheisteanna eile maidir le fóirdheontas oibríochtúil do ghrúpscéim uisce a chur trí ríomhphost a sheoladh chuig ruralwater@mayococo.ie nó trí theagmháil a dhéanamh leis an Oifig Uisce Tuaithe ar 094-9064000.

Ar ais go barr

Fógra

Tá aistriúchán an tsuímh gréasáin seo idir lámha