Skip to main content

Tá aistriúchán an tsuímh gréasáin seo idir lámha

Oifig na Gaeilge

Beartas Teanga


Acht na dTeangacha Oifigiúla

Tá sé mar aidhm ag Acht na dTeangacha Oifigiúla 2003 agus 2021 líon agus caighdeán na seirbhísí trí Ghaeilge a chuireann comhlachtaí poiblí ar fáil don phobal a mhéadú agus a fheabhsú, ar bhealach eagraithe, de réir a chéile. Is é is aidhm leis an reachtaíocht áit agus spás a chruthú don teanga i saol poiblí na tíre.

Tá an Chomhairle Contae meáite ar ardchaighdeán seirbhísí poiblí as Gaeilge a chinntiú. Agus seirbhísí trí Ghaeilge á bhfeabhsú aici, tá an Chomhairle tar éis leanúint de chur i bhfeidhm Acht na dTeangacha Oifigiúla trí fhaisnéis a sholáthar don fhoireann maidir le hoibleagáidí na Comhairle maidir leis seo. Is é feidhm an Achta seo ná soláthar agus infheictheacht roghanna seirbhísí dátheangacha a mhéadú trí fheabhsúcháin leanúnacha ar chainníocht agus cáilíocht sholáthar na seirbhísí poiblí as Gaeilge.

Treoirleabhar Acht na dTeangacha Oifigiúla, 2003

Cumarsáid 

De réir na Rialachán faoi Alt 9(1) den Acht, tá dualgas ar Chomhairle Chontae Mhaigh Eo a chinntiú go bhfuil: a gcuid stáiseanóireachta (nóta- pháipéar, duillíní deamhéine, leatháin chlúdaigh facs, clúdaigh chomhad agus fillteáin eile, lipéid agus clúdaigh litreach),a gcuid comharthaíochta agus a gcuid fógairtí taifeadta béil á soláthar i nGaeilge nó go dátheangach faoi na Rialacháin.  

Nuair a scríobhann duine chuig Comhairle Contae Mhaigh Eo i nGaeilge, i bhfoirm litreach nó ar ríomhphost, tá an duine sin i dteideal freagra a fháil i nGaeilge. Ar an mbunús sin, déanann Comhairle Contae Mhaigh Eo a dualgas a chomhlíonadh a chinntiú go bhfuil córas i bhfeidhm chun déileáil le comhfhreagras i nGaeilge. 

Scéim Teanga Chomhairle Contae Mhaigh Eo

D'ullmhaigh Comhairle Contae Mhaigh Eo an Scéim seo de réir Alt 15 d'Acht na dTeangacha Oifigiúla, 2003. Tháinig an scéim seo i bhfeidhm ar 18 Feabhra 2019, agus tá sí i bhfeidhm ó shin.

Forálann Alt 15 d'ullmhú Scéim reachtúil ag comhlachtaí poiblí ag tabhairt mionsonraí faoi na seirbhísí a sholáthróidh siad:

  • trí mheán na Gaeilge
  • trí mheán an Bhéarla;
  • agus trí mheán na Gaeilge agus an Bhéarla

agus na bearta a ghlacfar lena chinntiú go ndéanfar aon seirbhís nach bhfuiltear á soláthar trí mheán na Gaeilge a chur ar fáil laistigh d'fhráma ama chomhaontaithe.

Is féidir Scéim Teanga Chomhairle Contae Mhaigh Eo a íoslódáil ag na naisc a leanas:

Scéim Teanga Chomhairle Contae Mhaigh Eo 2019-2022

Mayo County Council Language Scheme 2019-2022

Seirbhísí trí Ghaeilge

Tá baill foirne ann sna rannóga seo a leanas de Chomhairle Contae Mhaigh Eo atá in ann seirbhís a chur ar fáil trí Ghaeilge:

  • Cumarsáid
  • An tSeirbhís Leabharlainne (Béal an Muirthead, Cathair na Mart, Caisleán an Bharraigh, Béal Átha na Muice)
  • Pleanáil
  • Gníomhaíocht ar son na hAeráide
  • Seirbhísí Uisce
  • Comhpháirtíocht Spóirt Mhaigh Eo
  • Oifig na gCeantar Bardasach (Béal an Mhuirthead, Baile an Róba, Caisleán an Bharraigh agus Clár Chlainne Mhuiris)
Ar ais go barr

Fógra

Tá aistriúchán an tsuímh gréasáin seo idir lámha