Skip to main content

Tá aistriúchán an tsuímh gréasáin seo idir lámha

Foilsiú Léarscáil Fhorlíontach ar Cáin Talún Cónaí-Chriosaithe


Date: 02-05-2023

Tá léarscáil bhreise, a ullmhaíodh faoi Alt 653F den Acht Comhdhlúite Cánacha 1997, ina sainaithnítear breisiúcháin leis an dréachtléarscáil a d’fhoilsigh Comhairle Contae Mhaigh Eo roimhe seo foilsithe ar shuíomh Gréasáin an údaráis áitiúil (www.mayo.ie/planning/) agus tá sí ar fáil lena iniúchadh in oifigí Pleanála Chomhairle Contae Mhaigh Eo (go leictreonach) (Luan go hAoine, san áireamh, le linn gnáthuaireanta oibre), Áras an Chontae, Caisleán an Bharraigh, Contae Mhaigh Eo F23 WF90.

Ní bheidh réadmhaoine chónaithe, d’ainneoin go bhféadfar iad a áireamh ar an léarscáil fhorlíontach, inmhuirearaithe i leith na cánach talún criosaithe cónaithe.

Is tagairt í talamh lena ndéantar na critéir ábhartha a chomhlíonadh do thalamh—

(a) atá san áireamh i bplean forbartha, de réir alt 10(2)(a) d’Acht, 2000, nó plean ceantair áitiúil, de réir alt 19(2)(a) d’Acht, 2000, atá criosaithe—

(i) chun críocha úsáide cónaithe amháin nó go príomha, nó

(ii) do mheascán úsáidí, lena n-áirítear úsáid chónaithe,

(b) ina bhfuil sé réasúnach a mheas go bhféadfadh rochtain a bheith ag an talamh, nó go bhfuil baint aige, le bonneagar agus áiseanna poiblí, lena n-áirítear bóithre agus cosáin, soilsiú poiblí, draenáil shéarach bréan, draenáil uisce dromchla agus soláthar uisce, is gá chun áiteanna cónaithe a fhorbairt agus a bhfuil acmhainn seirbhíse dóthanach ar fáil d’fhorbairt den sórt sin, agus

(c) go bhfuil sé réasúnach a bhreithniú nach ndéantar difear dó, i dtéarmaí a bhail fhisiciúil, mar gheall ar nithe ar leor iad chun soláthar áitreabh a chosc, lena n-áirítear éilliú nó taisí seandálaíochta nó stairiúla aitheanta a bheith ann,

ach nach talún é—

(i) dá dtagraítear i mír (a)(i) agus, ag féachaint d’fhorbairt (de réir bhrí Acht 2000) amháin nach forbairt neamhúdaraithe (de réir bhrí Acht 2000), atá á húsáid mar áitreabh, ina bhfuil trádáil nó gairm á gcur i gcríoch, atá faoi dhliteanas rátaí tráchtála, ar réasúnach breithniú a dhéanamh ina leith go bhfuil sé á úsáid chun seirbhísí a sholáthar do chónaitheoirí i limistéir chónaithe chóngaracha,

(ii) lena ndéantar tagairt dó i mír (a)(ii), mura bhfuil sé réasúnach a mheas go bhfuil an talamh neamhshealbhaithe nó díomhaoin,

(iii) ina bhfuil sé réasúnach a mheas go bhfuil sé riachtanach, nó go bhfuil sé lárnach, le haghaidh áitithe ag—

(I) bonneagar agus saoráidí sóisialta, pobail nó rialtais, lena n-áirítear bonneagar agus saoráidí a úsáidtear chun críocha riaracháin phoiblí nó chun oideachas nó cúram sláinte a sholáthar, (II) saoráidí agus bonneagar iompair,

(III) bonneagar agus saoráidí fuinnimh,

(IV) bonneagar agus saoráidí teileachumarsáide,

(V) bonneagar agus saoráidí uisce agus fuíolluisce,

(VI) bainistíocht dramhaíola agus bonneagar diúscartha, nó

(VII) bonneagar fóillíochta, lena n-áirítear saoráidí spóirt agus clóis súgartha,

(iv) atá faoi réir ainmniú reachtúil a d'fhéadfadh bac a chur ar fhorbairt, nó

(v) ar a bhfuil an tobhach ar láithreáin thréigthe iníoctha de réir an Achta um Láithreáin Thréigthe 1990

Féadfar aighneachtaí ar an léarscáil fhorlíontach a dhéanamh i scríbhinn chuig an údarás áitiúil lena mbaineann tráth nach déanaí ná an 1 Meitheamh 2023, maidir le—

(I) láithreáin shonracha a eisiamh ón léarscáil dheiridh, nó

(II) an dáta a shásaigh láithreán na critéir iomchuí den chéad uair.

Ba cheart go n-áireofaí in aighneachtaí ó úinéirí talún ainm agus seoladh, cúiseanna le tailte a eisiamh, chomh maith le léarscáil de scála 1:1,000 (limistéar uirbeach) nó 1:2,500 (limistéar tuaithe) ina sainaithnítear go soiléir an limistéar talún is ábhar don aighneacht.

Aon aighneachtaí i scríbhinn den sórt sin a gheofar faoin 1 Meitheamh 2023 seachas na heilimintí sin d’aighneacht a d’fhéadfadh a bheith ina sonraí pearsanta, foilseofar iad ar an suíomh gréasáin arna chothabháil ag an údarás áitiúil lena mbaineann tráth nach déanaí ná an 11 Meitheamh 2023.

I gcás ina mbeidh talamh atá sainaitheanta ar an léarscáil fhorlíontach ar áireamh i bplean forbartha nó i bplean limistéir áitiúil de réir alt 10(2)(a) nó 19(2)(a) d’Acht 2000 arna chriosú—

(i) chun críocha úsáide cónaithe amháin nó go príomha, nó

(ii) do mheascán úsáidí, lena n-áirítear úsáid chónaithe,

agus i gcás ina n-aithneofar talamh ar an léarscáil fhorlíontach mar thalamh atá faoi réir na cánach talún criosaithe cónaithe, féadfaidh duine, i leith talún ar leis an duine sin, aighneacht a dhéanamh chuig an údarás áitiúil ag iarraidh athrú ar chriosú na talún sin.  Ba cheart go n-áireodh aon aighneacht den sórt sin fianaise ar úinéireacht, cúiseanna mionsonraithe le haon iarratas ar athchriosú, chomh maith le léarscáil ar scála 1:1,000 (uirbeach) nó 1:2,500 (tuaithe) ag sainaithint an píosa talún ábhartha go soiléir.  Déanfaidh an tÚdarás Áitiúil gach iarratas ar athchriosú a mheas ag féachaint do phleanáil chuí agus d’fhorbairt inbhuanaithe an cheantair.

 
Ar ais go barr

Fógra

Tá aistriúchán an tsuímh gréasáin seo idir lámha