Skip to main content

Notice Publishing Commencement Of Audit


Date: 24-05-2024

Notice is hereby given that the audit of the accounts of the above-named local government organisation for the financial year ended on the 31st day of December, 2023 will be commenced by Mr. Raymond Lavin, Principal Auditor, on the 5th day of June, 2024.  In accordance with article 17 of the Local Government (Financial and Audit Procedures) Regulations 2014, objections to any matter or matters contained in the said several accounts will be considered by the Local Government Auditor during the audit.

Written notice of any proposed objection, setting out the relevant particulars and grounds on which it is to be made, should be sent to the above Principal Auditor at Audit Office, Áras an Chontae, The Mall, Castlebar, Co Mayo within ten days of the commencement of the audit.  The annual financial statement will be available during office hours for the inspection of all persons for a period of seven days before the commencement of the audit.

Dated this 24th day of May, 2024

Peter Duggan

Director of Finance


Fógra Maidir Le Tús Iniúchta 

Tugtar fógra leis seo go ndéanfar iniúchadh ar chuntais an údaráis áitiúla atá ainmnithe thuas don bhliain airgeadais dar críoch ar an 31 Nollaig, 2023. Is é Réamonn Ó Láimhín, Príomh-Iniúchóir, a chuirfidh tús leis an iniúchadh ar an 5ú lá de Mheithimh, 2024. De réir alt 17 de na Rialacháin um Rialtas Áitiúil (Nósanna Imeachta Airgeadais agus Iniúchta) 2014, le linn an iniúchta, déanfaidh an tIniúchóir Rialtais Áitiúil athbhreithniú ar agóidí i leith aon ábhar nó ábhair atá sna cuntais éagsúla a ndearnadh tagairt dóibh.

Ba chóir fógra i scríbhinn maidir le haon agóid bheartaithe, ina leagtar amach na sonraí agus forais ábhartha ar a ndéanfar í, a sheoladh chuig an Príomh-Iniúchóir a luaitear thuas ag f/ch Comhairle Contae Mhaigh Eo, Áras an Chontae, An Mheal, Caisleán an Bharraigh, Co. Mhaigh. Eo laistigh de dheich lá ó thús an iniúchta. Beidh an ráiteas airgeadais bliantúil ar fáil do chách le linn uaireanta oifige lena bhreathnú ar feadh tréimhse seacht lá roimh thús an iniúchta.

Fógra dar dáta an 24ú lá de mhí na Bealtaine, 2024

Peadar Ó Dubhagáin

Stiúrthóir Airgeadais
Back to top