Skip to main content

Community and Integrated Development

26 March 2021

Oweninny Community Benefit Fund Scheme 2021 - Open For Applications


Mayo County Council invite applications from qualifying groups for funding under the Oweninny Wind Farm Community Benefit Fund.

Application forms and supporting documentation can be accessed at the links below or from Community & Integrated Development Section, Mayo County Council by email request to Oweninnycbf@mayococo.ie

Fully completed application forms are required to be submitted by email to Oweninnycbf@mayococo.ie by 5pm Friday 30th of April 2021.

Please refer any queries by email to Oweninnycbf@mayococo.ie

Qualifying categories:

For a submission to be considered for funding under the Scheme it must satisfy at least one of the following categories:

Amenities; Culture/Heritage; Education; Recreation/Health; Social Inclusion; Community Development; Environment.

Qualifying criteria:

A qualifying criterion applies, including membership of the PPN and located within the Target Area. Please find further infromation and application form at the links below:


Scéim Ciste Sochair Pobail Abhainn Eidhní, 2021 – Ag glacadh le hiarratais

Tá Comhairle Contae Mhaigh Eo ag cur fáilte roimh iarratais ó ghrúpaí cáilitheacha le haghaidh maoiniú faoi Chiste Sochair Pobail Fheirm Ghaoithe Abhainn Eidhní.

Is féidir foirmeacha iarratais agus cáipéisí tacaíochta a fháil ón Rannóg Pobail agus Forbartha Comhtháite, Comhairle Contae Mhaigh Eo, trí ríomhphost a chur chuig Oweninnycbf@mayococo.ie

Is gá foirmeacha iarratais agus iad comhlánaithe ina n-iomláine a chur ar ríomhphost chuig Oweninnycbf@mayococo.ie faoi 5pm, Dé hAoine, 30 Aibreán 2021.

Cuir ceist ar bith ar ríomhphost chuig Oweninnycbf@mayococo.ie

Catagóirí cáilitheacha:

Le go gcuirfear iarratas san áireamh le haghaidh maoiniú faoin

Scéim, ní mór dó ar a laghad ceann amháin de na catagóirí seo a chomhlíonadh:

Áiseanna; Cultúr/Oidhreacht; Oideachas; Caitheamh Aimsire/Sláinte; Ionchuimsiú Sóisialta; Forbairt Pobail; Comhshaol.

Critéir cháilitheacha:

Tá critéir cháilitheacha i gceist chomh maith; san áireamh tá ballraíocht sa PPN agus an grúpa a bheith lonnaithe sa Sprioc-cheantar sainithe.

Tá tuilleadh sonraí, léarscáil den Sprioc-cheantar sainithe ina measc, ar fáil anseo

Back to top