Skip to main content

Community and Integrated Development

07 June 2021

Oweninny Community Benefit Fund Scheme 2021 - Applications for Rest of County


Mayo County Council invite applications from qualifying Community Groups from outside the defined Oweninny Windfarm Benefit Fund Target Area for funding under the Rest of County Oweninny Wind Farm Community Benefit Fund.

Application forms and supporting documentation can be accessed from Community & Integrated Development Section, Mayo County Council by email request to oweninnycbf@mayococo.ie

Fully completed application forms are required to be submitted by email to oweninnycbf@mayococo.ie by 5pm Friday 2nd of July 2021.

Please refer any queries by email to oweninnycbf@mayococo.ie

Qualifying categories:

For a submission to be considered for funding under the Scheme it must satisfy at least one of the following categories:

Amenities; Culture/Heritage; Education; Recreation/Health; Social Inclusion; Community Development; Environment.

Qualifying criteria:

A qualifying criterion applies, including membership of the PPN.

Benefitting entity is required to be a Community based voluntary / enterprise organisation and providing benefit to people and communities in Co. Mayo outside of the defined Target Area.

Further details including a map of the defined target area are available at the links below:


Ciste Sochair Pobail Abhainn Eidhní don Chuid Eile den Chontae 2021–

Ag glacadh le hiarratais

Tá Comhairle Contae Mhaigh Eo ag cur fáilte roimh iarratais ó Ghrúpaí Pobail cáilitheacha ó thaobh amuigh de Sprioc-cheantar sainithe Chiste Sochair Fheirm Ghaoithe Abhainn Eidhní le haghaidh maoinithe faoin gCiste Sochair Pobail Fheirm Ghaoithe Abhainn Eidhní don chuid eile den Chontae.

Is féidir foirmeacha iarratais agus cáipéisí tacaíochta a fháil ón Rannóg Pobail agus Forbartha Comhtháite, Comhairle Contae Mhaigh Eo trí ríomhphost a chur chuig oweninnycbf@mayococo.ie

Is gá foirmeacha iarratais agus iad comhlánaithe ina n-iomláine a chur ar ríomhphost chuig oweninnycbf@mayococo.ie faoi 5pm Dé hAoine, 2 Luil 2021.

Cuir ceist ar bith ar ríomhphost chuig oweninnycbf@mayococo.ie

Catagóirí cáilitheacha

Le go gcuirfear iarratas san áireamh le haghaidh maoinithe faoin Scéim, ní mór dó ar a laghad ceann amháin de na catagóirí seo a chomhlíonadh:

Áiseanna; Cultúr/Oidhreacht; Oideachas; Caitheamh Aimsire /Sláinte; Ionchuimsiú Sóisialta; Forbairt Pobail; Comhshaol.

Critéir Cháilitheacha:

Tá critéir cháilitheacha i gceist chomh maith a áiríonn ballraíocht sa PPN.

Is gá gur eagraíocht dheonach /fhiontraíoch phobalbhunaithe é an t-eintiteas leasmhar a théann chun sochair daoine agus pobail i Maigh Eo taobh amuigh den Sprioc-cheantar sainithe.

Back to top